စက်ရုံခရီးစဉ်

coating
Elbow
part
stamping
warehouse
welding